Huset

Bornholmsmodellen® –  utökad upplaga 2024

Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom första gången ut 1994 efter att jag  översätt och bearbetat det danska materialet ”Om sproglig opmaerksomhed” till svenska. Det danska materialet ingick i den vetenskapliga studien i det nu så välkända Bornholmsprojektet.  Det är också därifrån den första svenska utgåvan har fått sitt namn, numera kallad ”originalversionen” av Bornholmsmodellen (Häggström, Ingrid). Modellen har sedan dess stimulerat många  barns fonologiska medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Nu har den femtonde upplagan av Bornholmsmodellen kommit ut.

Bilden på Huset här ovan illustrerar Bornholmsmodellens struktur och språklekgrupper. Under åren som gått har många tillägg i form av kompletterande material tillkommit. Bildkort, bokstäver samt ordkort finns för att göra lekarna levande och konkreta. Dessutom finns flera appar, som bygger på Bornholmsmodellens struktur. Läs mer om dem under fliken Appar.

I Bornholmsprojektet följde forskarna två grupper av 6-åringar under ett läsår. Den ena gruppen fick fungera som experimentgrupp.  Gruppen fick dagliga språklekar under 8-månader. Den andra gruppen tillhörde en kontrollgrupp, där lärarna inte fick några speciella instruktioner om språklekar. Ur varje grupp identifierades elever som man ansåg ligga i riskzonen, för att senare utveckla dyslexi. Alla barn drog nytta av projektet men det var riskgruppsbarnen, som var de stora vinnarna!

Vissa speciella framgångsfaktorer redovisades när resultatet från Bornholmsprojektet presenterades. Dessa var följande:

  • språklekarna lektes dagligen under 15-20 minuter under ett läsår.

  • alla barn i gruppen, utan undantag, deltog i språklekarna.

  • gruppen omfattade ca 10-12 elever.

  • svårighetsgraden ökade successivt över tid

  • delar av programmet repeterades under 8 veckor på hösten i årskurs 1.

Slutsatsen blev att det går att träna upp en fonologisk medvetenhet. Genom ett strukturerat program med språklekar som sträcker sig över lång tid, kan eleverna göras läsberedda och ge dem en bättre lässtart.

De första språklekgrupperna passar utmärkt att börja med redan i förskolan. Ett 8-veckors program finns för 4-5-åringar samt flera bildkort som passar till de första språklekgrupperna.