Bornholmsmodellen – en historisk bakgrund

Bornholmsprojektet (1985–1989) ligger till grund för Bornholmsmodellen. 

Bornholmsprojektet startade 1985 på Bornholm. Alla 6-åringar på Bornholm fick 15–20 minuters dagliga språklekar under ett läsår. En kontrollgrupp av 6-åringar på Jylland och Fyn deltog också i projektet. Denna grupp tog inte del av programmet med språklekar. Barnen hade testats på hösten inför projektets start. Där fann man också att det fanns 25 barn i varje grupp (experiment- resp. kontrollgrupp), som hade låga poäng på uppgifter som mätte fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom. 

Resultaten i experimentgruppen efter avslutade 32 veckor med språklekar, visade sig vara mycket positiva. De barn som ansågs ligga i riskzonen för att senare utveckla dyslexi, var de stora vinnarna. De hade ökat sin fonologiska medvetenhet markant. 

Vid den tiden arbetade jag vid Umeå universitet och var med om att föra in barnens testpoäng i datamatriser. Genomförda statiska analyser av resultatet av språkprogrammet visade genomgående positiva effekter. 

Efter önskemål från lärare runt om i landet fick jag möjlighet att översätta och bearbeta det danska språkprogrammet. Utgångspunkten för detta arbete var det danska grundmaterialet, som fått namnet OM SPROGLIG OPMAERKSOMHED.

dansk rapport

Den första svenska utgåvan år 1994 gav jag namnet Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket. Flera av de större svenska bokförlagen hade tillfrågats, men det var inte något av dessa som var intresserad av att förlägga den svenska utgåvan. Då beslutade jag att ge ut Bornholmsmodellen på eget förlag, Ing-Read.

Detta är en historisk beskrivning av hur Bornholmsprojektet fick sitt namn och vad Språklekar enligt Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket grundar sig på. Boken med tillhörande material, som har utvecklats under 30 år är alltså originalversionen, som bygger helt på den danska förlagan med språklekar. 

Namnet Bornholmsmodellen används numera i andra sammanhang och har också givit namn till liknande material med språklekar. Det är därför betydelsefullt att förklara Bornholmsmodellens uppkomst, då jag en gång bearbetade, namngav och lanserade det danska projektet. Psykologiska institutionen, Umeå universitet ansvarade för de analyser som låg till grund för resultaten av språklekarna.

Framgångsfaktorerna som man fann var att:

  • lekarna är välstrukturerade
  • svårighetsgraden ökar
  • språklekarna leks dagligen i fsk-klass ca 15–20 minuter under 8 månader.
  • lekarna repeteras under åk 1 i 8 veckor.
Bornholmsmodellen är lika aktuell idag som för 30 år sedan. Barnen som ligger i riskzonen för att utveckla dyslexi är de stora vinnarna.

Test som användes var grupptest, som numera finns normerade till svenska.
Hur låter orden
Hitta bokstaven

Här nedan ges ett konkret exempel på en lek, som har bearbetats från den danska förlagen till den svenska utgåvan.  Språklekar enligt Bornholmsmodellen har blivit ett uppskattat pedagogiskt material för förskolan och skolan.

Dansk lek 6A
Två-ljudsord
Bildkort