Hur låter orden?2022-10-31T14:43:11+01:00

Hur låter orden

Hur låter orden (2018), är ett vetenskapligt utprövat grupp-prov som på ett snabbt och enkelt sätt kartlägger fonologisk medvetenhet i förskoleklassen. Det har genomgått en omfattande revidering under läsåret 2016/2017. Provet har normerats med ett nytt representativt stickprov av elever i förskoleklassen.

Handledningen ger en ingående redogörelse för tillvägagångssättet vid höst- och vårutprövningen. Ladda ner underlaget för sammanställning av den egna klassens resultat.  Skriv elevernas namn och poängtal direkt i tabellen. I handledningen finns en tabell för att omvandla totalpoängen till staninepoäng. För in staninepoängen för varje elev i tabellen. Diagram finns i handledningen för att kunna  jämföra den egna klassens prestationer med normgruppens.

Tabell för sammanställning av resultat finns att ladda ner här.   LADDA NED DEN HÄR

Provet har utvidgats med ett fjärde delprov där sista ljudet i ord ska uppmärksammas; Vilka ord låter lika i slutet? Förbättringar i svarssätt har skett, som underlättar för eleverna vid provtillfället. Exempel på detta kommer visas där elevhäftet presenteras längre ner på sidan.

Provet kan användas både på hösten och på våren i förskoleklassen. På hösten kan provet ge information om barnens nivå när det gäller fonologisk medvetenhet, inför det kommande språkutvecklande arbetet t.ex. med Bornholmsmodellens språklekar. På våren används provet för att utvärdera det språkstimulerande arbetet och det ger även underlag inför läs- och skrivundervisningen i åk 1. Om den fonologiska medvetenheten bedöms som låg i början av det första skolåret, kan det vara en god idé att fortsätta med språklekarna på en passande nivå, parallellt med läsundervisningen.

Genom att man kan upprepa provet under ett läsår, kan man även följa gruppens och enskilda elevens utveckling.

  • Kan genomföras i grupp

  • Tar inte lång tid

  • Är lätt att använda

  • Är lätt att rätta

  • Är rätt att tolka

Mellanrum

Elevhäfte – Hur låter orden? 

Bedömning av fonologisk medvetenhet

Nu med fyra  delprov:

  • Vilket ord är längst?

  • Vilka ord låter lika i början?

  • Hur många ljud hör du?

  • Vilka ord låter lika på slutet?

Mellanrum

Exempel på innehåll

Delprov 1
Klicka på bilden!

Delprov 2
Klicka på bilden!

Delprov 3
Klicka på bilden!

Delprov 4
Klicka på bilden!

Till toppen